نتایج یک گزارش تحقیقی در ترکیه که در آستانه هشتم مارس 'روز جهانی زن' منتشر شد حاکی از نارضایتی عمومی بانوان ترکیه از وضعیت خود است. موسسه معتبر تحقیقاتی گزیجی گزارش یاد شده را در گفتگوی رو در رو در 38 مرکز استان و 210 شهرستان در سطح ترکیه با سه هزار و 860 زن تهیه کرده است.

طبق نتایج نظرسنجی یاد شده 67 درصد زنان ترکیه به این سوال که آیا بطور کلی از وضعیت خود خرسند هستند یا خیر؟ پاسخ منفی داده اند. طبق نتایج نظرسنجی یاد شده به موازات افزایش موارد خشونت علیه بانوان در ترکیه موارد نقض حقوق اجتماعی آنان نیز افزایش می یابد.


47 درصد از بانوان شاغل در ترکیه بدون بیمه و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان به اداره بیمه های اجتماعی کار می کنند و 68 درصد آنان از وضعیت کاری خود ابراز نارضایتی می کنند. بخش عمده بانوانی که از وضعیت خود ابراز ناخرسندی کرده اند مورد اعمال خشونت همسران و یا والدین خود قرار می گیرند و 67 درصد بانوان شرکت کننده در نظرسنجی یاد شده گفته اند که در بعد از اعمال خشونت علیه آنان به پلیس مراجعه نمی کنند.

بانوانی که علیه آنان اعمال خشونت می شود در پاسخ به این سوال که چرا به این مساله واکنشی نشان نمی دهند گفته اند که جایی برای رفتن ندارند، 32 درصد گفته اند به دلایل اقتصادی سکوت می کننند و هفت درصد نیز گفته اند که بدلیل شرم از افشای اعمال خشونت به این مساله واکنش نشان نمی دهند.

وضعیت اجتماعی بانوان ترکیه بویژه مساله اعمال خشونت علیه بانوان در داخل خانواده و نیز مساله قتلهایی ناموسی به صورت یک معضل اجتماعی بسیار بزرگ همچنان باقی است. به رغم تصویب قوانین لازم در زمینه ممانعت از موارد خشونت و نیز مساله قتلهایی ناموسی بدلیل تغییر نیافتن فرهنگ عمومی در این زمینه این دو معضل همچنان در خانواده های ترکیه پابرجاست.