کشورهای همرز با ترکیه کدامند؟

ترکیه شش همسایهٔ آسیایی و دو همسایهٔ اروپایی دارد

کشورهای هم‌مرز ترکیه عبارت‌اند از:

در خاور با ایران ۴۹۹ کیلومتر، جمهوری آذربایجان ۹ کیلومتر، ارمنستان ۲۶۸ کیلومتر، و گرجستان ۲۵۲ کیلومتر؛ در جنوب خاور با عراق ۳۵۲ کیلومتر و سوریه ۸۲۲ کیلومتر؛ در شمال باختر با یونان ۲۰۶ کیلومتر و بلغارستان ۲۴۰ کیلومتر.

/ 0 نظر / 17 بازدید